Amy: Reunited with her mother after four years

(Informal translation)

27. OKT. KL. 18.38

AF DORRIT SAIETZ

The International NGO Against Child Trafficking, that fights the trade in children,  helped Amy’s mother to get to Denmark. Picture: Daniel Hjorth

Amy was adopted to Denmark from Ethiopia in 2009 with her sister. In 2011, Amy’s adoptive paents surrendered her to the Næstved municipality, which placed her in a foster family . When the municipality wanted to move Amy to a residential institution, the case hit the media, and Amy came back to her foster home , where she lives today and thrives. Her little sister is still with her adoptive parents.

She had to hug his mother again and again right there in the middle of the arrival hall at Copenhagen Airport. And then again and again.

“I cannot let go of my mother ,” exclaimed the now 14 -year-old Amy , who could hardly sleep at night yesterday, so much she had been looking forward to seeing her mother, from whom she was separated for more than four years, when she and her sister were given up for adoption to Denmark.

Now, the international NGO Against Child Trafficking (ACT) , which fights child trafficking , helped Amy’s biological mother to come to Denmark.
The money for the plane tickets are gathered through a campaign on the Internet and a local ACT representative has helped the mother, Genet Kedir, to apply for visa and passport for the long journey to Denmark .

And after an agonizing extra waiting in passport control, there was a deeply moved Genet with tears streaming down her face, this October afternoon when revisiting his long-lost daughter.
I feel as if I have slept in all this time and only now woken up, said Gene Kedir, the biological mother Genet Kedir regrets today that she gave her two youngest daughters for adoption . “But I was literally brainwashed ,” says the about 34 -year-old woman , who is also the mother of a now 17 -year-old daughter at home in Ethiopia, as well as to a new daughter of 2 years , which she got after the two youngest children were adopted, and that she has brought to Denmark.
She now attempt to use the Ethiopian courts to cancel Amy’s adoption, but it’s Amy herself who must “I know that my daughter is happy with her foster family, but the adoptive parents was not good for her. I only wish that my daughter to be happy , “said Genet Kedir .

The right to family

It is to our knowledge the first time that an adopted child in Denmark has received such a visit from his biological ancestry.
Since July last year, Amy had some contact with her mother and older sister in Ethiopia through letters and a few Skype conversations. But the communication is difficult, partly because Amy has forgotten her Ethiopian mother tongue.
Arun Dohle from ACT believes that there is a principle in human right to family life . “We want to set an example and show that it is possible to reunite a mother and a child, and that it is good for both parties,” he explains : ” Unfortunately we cannot do it for all the other mothers, who we wanted to give a face and a voice “.

Many Ethiopian parents whose children are adopted think children, think they can maintain contact with them and that they come back after a few years. They do not know that all family ties are cut, the Ethiopian and Danish law are different when it comes to adoption , says Arun Dohle .

After Genet Kedir’s children came to Denmark in 2009 , she waited in vain for regular reports she had been promised by DanAdopt. Since Politiken [Sic. Danish Newspaper] in July 2012 found her in the small provincial Assella in Ethiopia , she was distraught because she feared that the silence was due to one or both children no longer being alive.
So wrong she was not, but something else had not gone as expected, and the eldest daughter, Amy, had been abandoned by her adoptive parents, placed in foster care, moved by force to a residential institution, where after some months had fought her way back to foster family again .

Genet Kedir meanwhile has recovered and has even gotten another child – and adoption in other words is not the “last resort”, as the international conventions prescribe.
A larger number of families in the same town had similarly been enticed by the so-called child harvesters to send their children to Denmark .
Four of these mothers went with Genet Kedir to the Danish Embassy in Addis Ababa , where they told how they felt duped by adoption . Their statements contributed to the fact that Denmark introduced a short stop for adoptions from Ethiopia, but since then adoptions have been resumed .

Amy gets a week with her mother, who hopes to meet Social Minister Annette Vilhelmsen (SF ) to tell her how adoption is experienced by the Ethiopian mothers. She also dreams of seeing her youngest daughter, who remains with the adoptive parents , but it is unclear if this happens.
The adoptive parents did not wish to comment.

===========================================================================
Amysagen: Genforenet med sin mor efter fire år

27. OKT. KL. 18.38
AF DORRIT SAIETZ

Amy blev adopteret til Danmark fra Etiopien i 2009 sammen med sin lillesøster. I 2011 overgav Amys adoptivforældre hende til Næstved Kommune, som anbragte hende hos en plejefamilie. Da kommunen flyttede Amy til en døgninstitution ramte sagen medierne, og Amy kom tilbage til sin plejefamilie, hvor hun bor i dag og trives godt. Lillesøsteren er stadig hos sine adoptivforældre.
Hun måtte kramme sin mor igen og igen dér midt i ankomsthallen i Københavns Lufthavn. Og så endnu en gang og en gang til.

»Jeg kan slet ikke give slip på min mor«, udbrød den nu 14-årige Amy, som dårligt kunne sove natten til i går, så meget havde hun glædet sig til at gense den mor, hun skiltes fra for godt fire år siden, da hun og hendes lillesøster blev bortadopteret til Danmark.

Nu har den internationale ngo Against Child Trafficking (ACT), som bekæmper børnehandel, hjulpet Amys biologiske mor til Danmark.

Pengene til flybilletterne er samlet ind via en kampagne på internettet, og en lokal ACT-repræsentant har hjulpet moderen, Genet Kedir, med at søge visum og pas til den lange rejse til Danmark.

LÆS OGSÅAmys mor gav sine børn væk af kærlighed

Og efter en pinefuld ekstra ventetid i paskontrollen var det en dybt bevæget Genet, der med tårerne strømmende ned ad kinderne denne oktobereftermiddag genså sin længe savnede datter.

Jeg har det, som om jeg har sovet i al denne tid og først nu er vågnet op
Genet Kedir, biologisk mor
»Jeg har det, som om jeg har sovet i al denne tid og først nu er vågnet op«, sagde hun gennem sin ledsagende tolk.

Genet Kedir fortryder i dag, at hun gav sine to yngste døtre til bortadoption. »Men jeg blev bogstavelig talt hjernevasket«, siger den cirka 34-årige kvinde, som også er mor til en nu 17-årig datter hjemme i Etiopien samt til en ny datter på 2 år, som hun fik, efter at de to yngste børn var rejst, og som hun har med til Danmark.

Hun forsøger nu via de etiopiske domstole at få ophævet Amys adoption, men det er Amy selv, der skal bestemme, om hun vil være i Danmark eller i Etiopien.

LÆS OGSÅ Fakta: To adoptionssager med fælles træk

»Jeg ved, at min datter er lykkelig hos sin plejefamilie, men adoptivforældrene var ikke gode ved hende. Jeg ønsker kun, at min datter skal være lykkelig«, siger Genet Kedir.

Retten til familie
Det er så vidt vides første gang, at et adopteret barn i Danmark har fået et sådant besøg af sit biologiske ophav.

Siden juli sidste år har Amy haft en vis kontakt med sin mor og storesøster i Etiopien via breve og enkelte skypesamtaler. Men kommunikationen er vanskelig, blandt andet fordi Amy har glemt sit etiopiske modersmål.

LÆS OGSÅ Plejefamiliens rolle i Amy-sagen

Arun Dohle fra ACT mener, at der er tale om en principsag for menneskeretten til et familieliv. »Vi vil gerne sætte et eksempel og vise, at det er muligt at genforene en mor og et barn, og at det er godt for begge parter«, forklarer han: »Desværre kan vi ikke gøre det for alle de andre mødre, som vi gerne ville give et ansigt og en stemme«.

Vi vil gerne sætte et eksempel og vise, at det er muligt at genforene en mor og et barn, og at det er godt for begge parter
Arun Dohle, ACT
Mange etiopiske forældre, der bortadopterer deres børn, tror, at de kan bevare kontakt med dem, og at de kommer tilbage efter nogle år. De ved ikke, at alle familiebånd bliver kappet, idet etiopisk og dansk lov er forskellige, når det gælder adoption, påpeger Arun Dohle.

Efter at Genet Kedirs børn kom til Danmark i 2009, ventede hun forgæves på de jævnlige rapporter, hun var blevet lovet af DanAdopt. Da Politiken i juli 2012 fandt hende i den lille provinsby Asela i Etiopien, var hun fortvivlet, fordi hun frygtede, at tavsheden skyldtes, at et eller begge børn ikke længere var i live.

Så galt var det ikke, men meget andet var ikke gået som forventet, og den ældste datter, Amy, var blevet opgivet af sine adoptivforældre, anbragt i plejefamilie, flyttet med magt til en døgninstitution, hvorfra hun efter nogle måneder fik kæmpet sig hjem til plejefamilien igen.

Selv var Genet Kedir i mellemtiden blevet rask og havde endda fået endnu et barn – adoption var med andre ord ikke den »sidste udvej«, de internationale konventioner på området foreskriver.

LÆS OGSÅAdoptionens historie: Børn er blevet en mangelvare

Et større antal familier i samme by havde på lignende måde ladet sig lokke af såkaldte børnehøstere til at sende deres børn til Danmark.

Fire af disse mødre opsøgte med Genet Kedir i spidsen den danske ambassade i Addis Abeba, hvor de fortalte, hvordan de følte sig narret til bortadoption. Deres udsagn medvirkede til, at Danmark indførte et kortvarigt stop for adoptioner fra Etiopien, som dog siden er blevet genoptaget.

Amy får en uge med sin mor, som håber at møde socialminister Annette Vilhelmsen (SF) for at fortælle, hvordan adoption opleves af de etiopiske mødre. Hun drømmer også om at se sin yngste datter, som fortsat er hos adoptivforældrene, men det er uvist, om det sker.

Adoptivforældrene har ikke ønsket at udtale sig.