Adoption, national or international?

 

Author: Oana Craciun
23 January 2010 – informal translation

Wednesday, the European Parliament adopted a resolution by which it sent the European states a clear message to encourage adoptions, both domestic and international, so that abandoned children to grow up in families, not centers. 
  
The Resolution comes after a petition from the Italians, that specifically called to unblock international adoptions so that Romanian children could be adopted. That, given that Romania banned since 2003-2004, before the adoption law, the possibility for foreigners to adoption Romanian children without parents. 

While some European countries as the United States of America, leading a strong lobby in recent years to unlock international adoptions, the Romanian authorities argue that, at least for now, instead of Romanian orphans is a local family here in Romania. 

Europe encourages adoption instead of centers 

Moreover, this resolution does not oblige Romanian in to go the way of  international adoptions, or even to encourage national adoption, however, leaving it up to each European State to establish the type of adoption chosen. The goal is to get the abandoned babies in a family, not to sit in the centers. 

“This is one of the novelties introduced by the resolution, since before this adoption was seen as a last resort for abandoned children abandoned and not institutionalisation. Now the order has changed, and adoption, national or international, according to the laws of each state, is seen as almost the same level as the natural family “, said Bogdan Panait, head of the Romanian Office for Adoptions (ORA). 

Panait explained that since there is no reason to deblock international adoptions, which is the executive point of view right now, especially since in Romania there are still more than a thousand families that would like to adoption Romanian children, and the number of adoptions is still low, somewhere around 1,000 last year. 

A family for a child and savings to the state 

According to the official, in Romania there are close to 70.000 children in the social protection system, and “the adoption of 2,000 children annually would, in addition to child’s benefit, save about 10 million euros from the state budget.” 

What authorities are now trying to do, through a draft amendment to the law of adoption, is to reduce the length of the adoption process and especially the bureaucracy. In addition, it foresees to be more flexible with regard to international adoption,  in the sense that Romanian citizens residing abroad can adopt a Romanian child. 

Where do you think we should raise these abandoned children, in a family in Romania or abroad?

 

 

 

 
=============================================================================================
  
Duminică, 23 Ianuarie 2011. Adopţia, naţională sau internaţională?

Autor: Oana Crăciun

Miercuri, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care a transmis statelor europene un mesaj clar de încurajare a adopţiilor, atât naţionale cât şi internaţionale, astfel încât copiii abandonaţi să crească în familii, nu în centre.

Rezoluţia vine ca urmare a unei petiţii venite din partea italienilor, care cereau în mod explicit deblocarea adopţiilor internaţionale pentru a putea adopta şi copii din România. Asta, în condiţiile în care România a interzis, încă din 2003-2004, înainte de aplicarea legii adopţiei, posibilitatea ca străinii să mai înfieze copii români părăsiţi de părinţi.

În timp ce câteva state europene, ca şi Statele Unite ale Americii, duc un lobby puternic în ultimii ani pentru deblocarea adopţiilor internaţionale, autorităţile române susţin că, cel puţin deocamdată, locul orfanilor români este într-o familie autohtonă, aici în România.

Europa încurajează adopţia în locul centrelor

De altfel, această rezoluţie nu obligă în niciun fel România să dea drumul la adopţiile internaţionale, ba chiar încurajează adopţia naţională, lasând totuşi la latitudinea fiecărui stat european să-şi stabilească tipul de adopţie ales. Scopul este ca micuţii abandonaţi să ajungă într-o familie, ca să nu mai stea în centre.

„Aceasta este una dintre noutăţile aduse de rezoluţie, având în vedere că până acum adopţia era văzută ca ultima soluţie în cazul copiilor abandonaţi şi nu instituţionalizarea. Acum raportul s-a schimbat, iar adopţia, naţională sau internaţională, în funcţie de legislaţia fiecărui stat, este pusă aproape pe acelaşi plan cu familia naturală”, susţine Bogdan Panait, şeful Oficiului Român pentru Adopţii (ORA).

Panait a explicat că încă nu se pune problema deblocării adopţiilor internaţionale, acesta fiind punctul de vedere al executivului în acest moment, mai ales că în România încă sunt peste o mie de familii atestate care ar vrea să înfieze copii români, iar numărul adopţiilor este încă scăzut, undeva în jur de 1.000, anul trecut. 

O familie pentru copil şi economie pentru stat

Potrivit oficialului, în România, în sistemul de protecţie socială se află aproape 70.000 de copii, iar „adoptarea a 2.000 de copii anual ar presupune, pe lângă beneficiile copiilor, şi o economie de aproximativ 10 milioane de euro la bugetul de stat”. 

Ceea ce încearcă acum autorităţile să facă, printr-un proiect de modificare a legii adopţiei, este să reducă durata procesului de adopţie şi mai ales birocraţia. În plus, se prevede şi o relaxare în ceea ce priveşte adopţia internaţională, în ideea că şi cetăţenii români stabiliţi în străinătate vor putea înfia un copil român.

Unde credeţi că ar trebui să crească aceşti copii abandonaţi, într-o familie din România sau în străinătate?